Štatút súťaže Hotela Patria**** na Instagrame

„ Súťaž o pobyt s večerou pre dve osoby“

1. Úvodné ustanovenia

1. Tento štatút súťaže je vypracovaný za účelom úpravy pravidiel súťaže na oficiálnom Instagramovom profile Hotela Patria „hotelpatria.tatry“, ďalej uvádzané ako „súťaž“.

2. Štatút spotrebiteľskej súťaže spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle čl. 3. je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže (ďalej len „Štatút“).

3. Cieľom súťaže je zlepšiť zásah instagramového profilu Hotela Patria**** a zväčšiť počet sledujúcich profilu, tzv. „followers“.

4. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, administrovaná alebo spojená so spoločnosťou Instagram.

2. Usporiadateľ súťaže

1. Usporiadateľom súťaže na Instagram profile hotelpatria.tatry je spoločnosť

TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.,
Štrbské Pleso 33
Vysoké Tatry 05 985

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 293/P
IČO: 31638759
DIČ: 2020457230
IČ DPH: SK 2020457230

 

3. Trvanie súťaže

1. Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na sociálnej sieti Instagram – Instagram profile hotelpatria.tatry s predpokladaným začiatkom 31.5.2021
2. Súťaž začína zverejnením súťažného príspevku, resp. zadania na Instagram profile usporiadateľa a trvá 1 týždeň, s predpokladaným ukončením 7.6.2021. Ukončenie súťaže bude ohlásené taktiež na Instagram profile usporiadateľa.
3. Súťaž prebieha iba na oficiálnom Instagramovom profile hotelpatria.tatry
4. Zadávateľ súťaže si vyhradzuje právo pozmeniť dátum zadania súťaže v súvislosti s nepredvídateľnými situáciami, ktoré môžu znemožniť zverejnenie príspevku v určený deň.

4. Účastníci súťaže

1. Účastníkom súťaže/súťažiacim sa na účely tohto štatútu rozumie každá fyzická osoba – spotrebiteľ:
• s profilom na sociálnej sieti Instagram,
• s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky,
• ktorá má viac ako 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa podmienok uvedených v čl. 5 tohto štatútu,
s výnimkou:
• zamestnancov usporiadateľa a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
• osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promo agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

5. Podmienky zapojenia sa do súťaže a priebeh súťaže

1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže splnením podmienok uvedených v zadaní súťaže, tzn. „sledovaním“ profilu hotelpatria.tatry a zároveň označením ďalšej osoby v komentári pod súťažným príspevkom, ktorá má na instagrame vytvorený účet. Účasť v súťaži je dobrovoľná.
2. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné, aby mal súťažiaci nastavený svoj Instagram profil ako verejný.
3. Každý súťažiaci sa môže do jednej súťaže zapojiť aj viackrát a to v prípade, ak vo svojom komentári označí vždy inú osobu s instagramovým profilom. V prípade ak súťažiaci opätovne označí tú istú osobu, jeho šanca na výhru sa nijak nezvyšuje.
5. Zo súťaže budú vylúčení súťažiaci, ktorí nesplnia požadované podmienky súťaže, budú používať v komentároch vulgarizmy, pornografické prvky, prvky násilia alebo iné nevhodné či hanlivé výroky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktoré by mohli poškodiť dobré meno usporiadateľa.
6. O tom, či odoslaná súťažná odpoveď/názor (t.j. komentár pod súťažným príspevkom) vyhovuje podmienkam tohto Štatútu, rozhoduje usporiadateľ.
7. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku a v tomto Štatúte.
8. Výherca súťaže bude vyžrebovaný spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky zapojenia sa do súťaže.

9. Výhra a je definovaná vo zverejnenom súťažnom príspevku na Instagram profile hotelpatria.tatry.

 

7. Identifikácia výhercu a odovzdanie výhry

1. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa žrebovania a to formou vloženia komentáru zo strany usporiadateľa:

- pod príslušný súťažný príspevok
- alebo vložením samostatného statusu obsahujúce oznámenie o výhercovi súťaže spolu s jeho instagramovým užívateľským menom
- alebo prostredníctvom súkromnej správy zaslanej na instagramový účet výhercu
- alebo prostredníctvom „príbehu“ na Instagrame. 

Zároveň bude výherca vyzvaný, aby usporiadateľa kontaktoval na Instagram profile hotelpatria.tatry prostredníctvom súkromnej IG správy.
2. V prípade, že výherca nebude kontaktovať usporiadateľa formou IG správy do 7 dní od momentu zverejnenia výhercu, žrebovanie sa uskutoční znova a bude vyhlásený iný výherca.
3. Výherca, ktorý si neprevzal výhru na svojej doručovacej adrese oznámenej usporiadateľovi, alebo sa výherca o výhru neprihlási usporiadateľovi podľa predchádzajúcich bodov, nemá nárok na náhradnú výhru ani akúkoľvek kompenzáciu zo strany usporiadateľa.
4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.
5. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava vyžrebovaný náhradník. Následne výhra prepadáva v prospech usporiadateľa.
6. Výhra bude výhercovi zaslaná na kontaktný e-mail, ktorý výherca zašle zadávateľovi súťaže. Výhra bude odovzdaná vo forme vouchra / darečkového poukazu ( vo formáte pdf.), na ktorom bude uvedený dátum, do ktorého je možné uplatniť si výhru (jednodňový pobyt s večerou).

7. Reklamácia výhry ako bezodplatne získaného plnenia je vylúčená. Usporiadateľ neposkytuje záruku na výhru, ani neposkytuje žiadne náhradné plnenie za výhru alebo jej časti, ani jej hodnotu neprepláca v peniazoch.

8. Osobné údaje

1. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže (príp. výherca) berie na vedomie, že usporiadateľ spracúva jeho osobné údaje za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, vyhodnotenia súťaže, kontaktovania výhercov súťaže a odovzdania výhry, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov usporiadateľa, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností a informovania súťažiacich ako svojich zákazníkov o novinkách, zľavách a akciách na jednotlivé výrobky. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.
2. Bližšie informácie o účele, právnom základe spracúvania osobných údajov, právach dotknutej osoby apod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke usporiadateľa: www.hotelpatria.sk/gdpr.

9. Záverečné ustanovenia

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Štatútu spotrebiteľskej súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
2. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
3. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
4. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
5. Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.
6. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmto Štatútom.
8. Ustanovenia pravidiel a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
9. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na webovej stránke www.hotelpatria.sk
10. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 31.5.2021

 

Rezervácia online
Rezervácia online
Garancia najnižšej ceny
Dátum príchodu:
Dátum odchodu:
Darovať pobyt